Projekty vodního stavitelství, nabídka služeb

Projektová činnost

Grafika, nabídka služeb: Projektová činnost

Projektování vodohospodářských staveb je převažující činností naší firmy. Samozřejmostí je i zajištění souvisejících prací, jako je geodetické zaměření stavby, hydrogeologický průzkum, biologický průzkum apod. Mezi naše nejčastější výkony patří:

 • projekty pro nakládání s vodami u RD - kanalizační a vodovodní přípojky, domovní ČOV, studny, odvedení nebo vsakování vod, drenáže, malé vodní nádrže atd.,
 • projekty vodovodů a kanalizací, vyústních objektů,
 • projekty hydrotechnických staveb - protipovodňová ochrana, úpravy toků, vodní nádrže, jezy, MVE
 • projekty krajinného charakteru - revitalizace toků, sanace skládek, rekultivace dobývacích prostorů,
 • studie odtokových poměrů - posouzení kapacity vodních toků a návrh záplavového území,
 • hydrotechnické a hydraulické výpočty - např. pro mosty, propustky,
 • manipulační a provozní řády, povodňové a havarijní plány,
 • položkové rozpočty staveb.

Inženýrská činnost

Grafika, nabídka služeb: Inženýrská činnost

Inženýrská činnost, tj. projednání projektových dokumentací a vyřízení povolení pro realizací stavby, je zákazníky požádováno velmi často jako logická součást naší projekční práce. Jedná se především o:

 • projednání projektů se správci sítí,
 • projednání návrhů staveb s vlastníky pozemků,
 • projednání s orgány a institucemi státní správy, vyřízení všech potřebných rozhodnutí, stanovisek a povolení pro realizaci stavby.

Realizace

Grafika, nabídka služeb: Realizace

V případě zájmu investora jsme schopni drobné vodohospodářské stavby dodat "na klíč". Jedná se zejména o vodovodní a kanalizační přípojky, domovní ČOV, malé vodní nádrže apod. V rámci realizačních prací zajišťujeme:

 • oznámení stavebních prací, vytýčení sítí,
 • geodetické vytýčení a následné zaměření dokončené stavby,
 • realizaci stavby,
 • zpracování projektové dokumentace skutečného provedení,
 • kolaudaci.

Provozování a údržba vodních děl

Grafika, nabídka služeb: Provozování a údržba vodních děl

Majitelům vodních staveb nabízíme kompletní agendu související s provozováním a údržbou díla. Typy staveb nejsou omezeny, převážně se však jedná o soukromé nebo podnikové kanalizace, kanalizační zařízení a drobné stavby pro čištění odpadních vod. Naše služby zahrnují: 

 • zpracování a zajištění veškerých legislativních náležitostí spojených s provozováním stavby,
 • pasportizaci a legalizaci starších vodních děl,
 • vyřízení nebo obnovení povolení k nakládání s vodami, aktualizace provozních a manipulačních řádů,
 • údržbu vodních staveb - čištění, kontroly, opravy,
 • provádění pravidelných odběrů vzorků vody a dokládání laboratorních rozborů.


HYDROIDEA s.r.o.
projekty vodního stavitelství
© 2014 - 2018